A mitjans de febrer des de FredVic hem fet la posada en marxa de la segona fase de les instal•lacions per la climatització de la nau que l’empresa Maypro té a la localitat de Vic. L’encàrrec va arribar a través de l’enginyeria Egavic, que va dissenyar i executar el conjunt de la nau. En una primera fase vàrem realitzar la climatització de les oficines mitjançant un sistema independent de volum de refrigerant variable de la marca Daikin d’una potencia de 56 Kw.

El client tenia la necessitat de climatitzar la nau per tal de guanyar confort a les instal•lacions, principalment durant els mesos d’hivern. La zona de la nau a climatitzar té una superfície d’uns 1.800 m2.
La solució proposada per donar resposta a les necessitats del client va passar per la instal•lació de una unitat Roof-Top de 90 kw de potencia frigorífica, ubicada a la terrassa exterior.

Les instal•lacions de la nau disposen de dos ponts grua. Un dels reptes en la fase de disseny va ser evitar en tot moment les interferències dels conductes de impulsió i retorn amb els ponts grua i el seu abast. Per aquest motiu es va fer un disseny amb aplicacions BIM que va permetre prefabricar pràcticament la totalitat dels conductes, minimitzant el temps de muntatge i evitant tota interferència amb els ponts grua i la resta de instal•lacions de la nau.

Tots els conductes instal•lats són de xapa d’acer galvanitzat. Pel seu dimensionament s’ha fet un exhaustiu estudi de velocitats per tal de minimitzar pèrdues de càrrega i garantir la pressió estàtica necessària pel bon funcionament de les 19 toveres instal•lades.