Amb aquest article pretenem explicar a grans trets i en aspectes generals els principals components d’un circuit frigorífic convencional de freó. La intenció és tenir una primera presa de contacte i aportar nocions bàsiques sobre els principals dispositius que componen un sistema de fred senzill.

A causa de la gran quantitat de fabricants i la gran quantitat de models, agafarem com a exemple un circuit frigorífic format per un compressor, un condensador, una vàlvula d’expansió, i un evaporador, com el de la figura 1.

Prenen com a referència aquesta imatge passem a detallar i a descriure les principals característiques de cada element.

PART 1: EL COMPRESSOR

El compressor és l’element més important del circuit frigorífic. Entorn d’ell es dimensionaran la resta de components.

La funció del compressor és fer circular el refrigerant per la instal.lació amb el caudal adequat, això ho aconsegueix aspirant el gas refrigerant a baixa pressió i en estat gas, comprimir-lo i descarregar-lo direcció al condensador. Aquest augment de pressió afavoreix que el refrigerant torni al seu estat líquid quan passi pel condensador.
Cada compressor és escollit en funció de l’aplicació a realitzar obtenint així tants tipus de compressors com aplicacions hi ha.

Depenent de la seva forma constructiva per comprimir el refrigerant obtenim la primera classificació de compressors. Destaquem les següents:

Compressor alternatiu de desplaçament positiu

Els compressors alternatius de desplaçament positiu fan servir el moviment lineal dels pistons per comprimir el refrigerant.

* La diferència entre un compressor hermètic i un semi hermètic és que a l’hermètic el compressor està allotjat a l’interior d’un carter d’acer, essent impossible l’accés al seu interior.

Compressor de cargol

Els compressors de cargol estan formats per dos rotors helicoïdals que giren en paral·lel desplaçant l’aire des de l’aspiració fins a la descàrrega on va augmentant la seva pressió a causa de la reducció de l’espai.

Compressor de tipus SCROLL

Aquests tipus de compressors estan formats de dues espirals concèntrics, una estacionària i una mòbil, la qual gira amb un moviment orbital al voltant de l’eix del motor. Aquestes dos espirals, idèntiques entre elles, estan desfasades 180ºC. El perfil de les dues espirals permet a l’espiral mòbil rodar sense lliscament sobre l’espiral fixe mantenint en tot moment l’alineació del centre de les dues espirals. Així és com es van formant compartiments de gas que són desplaçats cap al centre de les espirals augmentant la pressió fins a descarregar al centre de les espirals.

Compressor reciprocant rotatiu

Els compressors rotatius es componen d’un eix concèntric al cilindre amb un nucli envoltat per un anell que correspon al joc entre aquest i el cilindre. El refrigerant entra per un orifici, passa a l’espai en forma de mitja lluna, i a la següent semi volta, es comprimeix, sortint per la descàrrega, sempre que la pressió sigui la corresponent a la de condensació.

Compressor centrífug

Als compressors centrífugs, el gas refrigerant entra a baixa pressió i amb baixa velocitat s’introdueix a la cavitat interna on s’allotja el rodet impulsor, aquí el vapor és forçat a sortir radialment per l’acció de les fulles del rotor així com la força centrífuga, que projecta el refrigerant contra les parets formant un anell de líquid actuant com a segell. La compressió del gas s’obté per la reducció del volum entre les fulles del rotor.

Seguirem amb la resta de components amb un futur post.