Durant els més de 40 anys que portem de trajectòria, hem instal·lat amb èxit un gran nombre d’instal·lacions amb fluids secundaris basades principalment en plantes refredadores. Aquestes, mitjançant un cicle frigorífic, refreden el fluid secundari en un intercanviador per, posteriorment, bombejar-lo als diferents serveis de la instal·lació. Les plantes refredadores poden funcionar amb diversos tipus de gas refrigerant, essent els més utilitzats darrerament els R-410A, R-134a, R1234ze, R-513A, etc.

Per què utilitzar fluids secundaris?
Els gasos refrigerants es troben actualment molt penalitzats per la seva influència negativa en l’efecte hivernacle. Això obliga molt sovint a plantejar-se la utilització de fluids secundaris com l’aigua glicolada o altres salmorres, conjuntament amb fluids primaris de nova generació, menys contaminants i, per tant, menys penalitzats. També resulta interessant la seva utilització en aquelles aplicacions en què el fluid refrigerant pugui arribar a entrar en contacte amb el producte.

Aigua com a fluid refrigerant
L’aigua funciona com a refrigerant natural en multitud d’aplicacions industrials tot i que no és massa comú la seva denominació com a refrigerant R-718. En el món de la refrigeració, on normalment es treballa amb temperatures de fluid negatives, es fa indispensable la utilització d’additius per a baixar-ne el punt de congelació originant el que s’anomena salmorra. Convé remarcar que per contra però, es comprometen altres paràmetres com la conductivitat tèrmica, la viscositat o la toxicitat.

Els fluids secundaris utilitzats en refrigeració es poden classificar en:
– Salmorres amb base salina
– Salmorres amb base glicol
– Salmorres amb base alcohol
– Altres fluids per a aplicacions especials

I es diferencien principalment pels següents paràmetres:
– Cost
– Corrosió
– Toxicitat
– Calor específic
– Viscositat
– Punt de congelació

Una de les característiques més importants en relació als costos d’explotació de la instal·lació és la viscositat. Aquesta està directament relacionada amb les pèrdues de càrrega que s’hauran de vèncer mitjançant els grups de bombeig i, per tant, amb el seu consum elèctric.

Quins són els fluids secundaris més utilitzats en refrigeració?
En la majoria d’aplicacions on el fluid secundari ha de treballar en temperatures negatives els més utilitzats són el monoetilenglicol (MEG) i el monopropilenglicol (MPG), aquest últim en la seva variant alimentària. El percentatge en pes o en volum del glicol en l’aigua dependrà del punt de congelació desitjat, valor que depèn, alhora, del punt del circuit on es pugui assolir la temperatura més baixa.
Davant del desavantatge que presenten els glicols pel que fa a l’augment de viscositat per sobre de concentracions del 30 o 35%, s’utilitzen cada vegada més alternatives en dilucions de base en sals orgàniques, formiat potàssic, entre d’altres (TEMPER, FREEZIUM, etc).

Solucions tècniques ecològiques
La utilització de fluids secundaris en instal·lacions de fred industrial va estretament lligat amb el compromís envers el medi ambient. Per aquest motiu a Fredvic apostem clarament per solucions tècniques amb alt valor ecològic basades en plantes refredadores d’aigua/salmorra que, alhora, realitzen el cicle frigorífic amb refrigerants també ecològics com freons de baix GWP o el clàssic amoníac (R-717). En relació amb aquest últim, és important destacar l’augment que ha experimentat el sector en la seva utilització com a fluid primari en aprofitar els avantatges que presenta tant per les seves propietats termodinàmiques com pel seu nul valor de potencial canvi climàtic. Afegint la possibilitat de col·locar aquest tipus de maquinària a l’exterior, amb tota la càrrega de refrigerant confinada dins d’un carrossat aïllat i protegit fa d’aquesta opció una de les més atractives i demandades pels clients.

Claudi Camps